Návštěvní řád

řád

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je směrnice vyhlášená majitelem fotbalového stadionu Areál Souš, kterým je Baník Souš z.s., se sídlem Zd. Fibicha, 434 01 Most, která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků Areálu Souš vstupujících do Areálu Souš a používající zařízení stadionu Souš.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou na stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu Areálu Souš je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu a jeho podstatou je uplatnění principu práva Pána domu. Každý návštěvník zakoupením návštěvního dokladu (vstupenka) automaticky souhlasí s podmínkami uvedenými v tomto Návštěvním řádu a následně svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v Areálu Souš vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto Návštěvního řádu.

§ 2 Stadion Souš

1. Areálu Souš slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jiného druhu využití a použití rozhoduje výlučně jeho majitel, kterým je FK Baník Souš z.s.

2. Tento návštěvní řád je závazný pro všechny osoby, které budou Areálu Souš využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel se společností FK Baník Souš z.s. jakožto i pro hosty těchto osob.

3. Kromě majitele Areálu Souš je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

§ 3 Pobyt v Areálu Souš

1. V době utkání mohou v Areálu Souš pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění k pobytu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Areálu Souš má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby, jakož i policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím průkazem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu, bude z Areálu Souš vyveden. Při opuštění Areálu Souš ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.

2. Areálu Souš je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně 1 hodinu před zahájením akce a do uplynutí třiceti minut následujících po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem Areálu Souš z organizačních důvodů jinak, je povinen návštěvník prostor stadionu Souš opustit.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majiteli Areálu Souš pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR.

4. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

5. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v Areálu Souš nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky, ztrácejí oprávnění k pobytu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR, kdykoliv vyvedeni z prostoru areálu.

§ 4 Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do prostoru Areálu Souš povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.

2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i policie jsou oprávněni prohlédnout - a to i při použití technických prostředků - osoby, které z důvodu podezření z předchozí konzumace alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů, či věcí nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru Areálu Souš je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost a odpovídající zázemí osob a majetku pobývajících v Areálu Souš. O zákazu vnášet takové předměty do prostoru Areálu Souš je z pověření majitele stadionu oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých a výjimečných případech majitel.

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu Areálu Souš, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do Areálu Souš ch. To samé platí i pro osoby, kterým byl v České republice zakázán vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.

5. Pořadatel má právo požadovat po divákovi, aby se v případě podezřelého, či nevhodného chování před vstupem na stadion, legitimoval pořadatelské nebo bezpečnostní službě, což je v souladu s principem práva Pána domu. Pokud takový divák nebude akceptovat. tento požadavek pořadatelské nebo bezpečnostní služby, nebude na stadion vpuštěn.

§ 5 Chování v Areálu Souš

1. Každý návštěvník Areálu Souš je povinen chovat se v prostoru areálu fotbalového stadionu tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Areálu Souš a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající z okolností vyplývajících z průběhu akce, která v Areálu Souš právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci Areálu Souš jsou povinni při svém pobytu na stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně zakázaného jednání, z prostoru Areálu Souš bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody, východy, únikové trasy, a stejně tak i veškerá schodiště, je povinnost udržovat volné.

§ 6 Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Areálu Souš zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:
a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,
d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
e) neskládané předměty jako žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,
f) ohňostroj/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
g) tyče pro vlajky či transparenty,
h) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
i) alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,
j) laser ukazovátko,
k) kufry, velké tašky, batohy nebo
l) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Areálu Souš.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
a) vyslovovat, rozlišovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
b) lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
c) vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
d) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
e) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
f) ničit zařízení a vybavení Areálu Souš,
g) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku FK Baník Most-Souš,
h) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
i) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Areálu Souš jinou cestou, zejména odhazováním věcí,
j) jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,
k) jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak v prostoru Areálu Souš, tak z průběhu akce,
l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadionu.
3. Majitel Areálu Souš je oprávněn požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, vydání věci, kterou byla způsobená škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán a dále též úhradu sankce v minimální výši 1.000,- Kč, v maximální výši 50.000,- Kč, dle závažnosti porušení stanovených povinností a v této souvislosti způsobených škodních následků. Majitel Areálu Souš je rovněž oprávněn každému, kdo poruší principy tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též na dobu neurčitou vstup do areálu Areálu Souš.

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Areálu Souš je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem oprávněného zástupce majitele Areálu Souš.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce majitele Areálu Souš a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i policie.

§ 9 Odpovědnost za škody

1. Vstup do Areálu Souš a jeho užívání uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. FK Baník Most-Souš s.r.o. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Úrazy a škody je povinnost neprodleně nahlásit FK Baník Most-Souš s.r.o.

§ 10 Jednání proti předpisům

1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeni z Areálu Souš a postihnuti zákazem vstupu do Areálu Souš. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení.

2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti FK Baník Most-Souš s.r.o., nebo pořadateli dané akce.

3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Účinnost

Tento Návštěvní řád Areálu Souš je účinný od 15. 8. 2020.